Zarządzenie Wewnętrzne Nr 24/2021


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 24/2021

Dyrektora Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 13 grudnia 2021 r.

 

w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) oraz w związku z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247) zarządza się, co następuje:

§1

Wprowadza się do stosowania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu Politykę bezpieczeństwa informacji stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Traci moc Zarządzenie Wewnętrzne nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z póżn. zm.

§3

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu do stosowania zasad określonych z załączniku, o którym mowa w § 1.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
/-/
Dariusz Paszyn

 

Informacja wytworzona przez:
Ewelina Kurzobrocka-Pipia , w dniu:  13‑12‑2021 10:08:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  13‑12‑2021 10:08:38
Data ostatniej aktualizacji:
13‑12‑2021 10:11:21
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive