Zarządzenie Wewnętrzne Nr 20/2021


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 20/2021

p. o. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 28 października 2021 r.

 

w sprawie utworzenia grup wsparcia dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą                    

 

Na podstawie art. 76 ust. 4 pkt 6 i art. 180 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm., zwanej dalej „ustawą”) zarządza się, co następuje:

§ 1

W celu realizacji zadań wskazanych w art. 76 ust. 4 pkt 6 i art. 180 pkt 7 lit. b ustawy, wprowadza się zasady działania grup wsparcia dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą:

  1. Grupy wsparcia funkcjonują w podziale na skierowane do rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka (grupa I) oraz grupę dla rodzin zastępczych niezawodowych i spokrewnionych (grupa II).
  2. Spotkania grup wsparcia odbywają się cyklicznie, w każdy trzeci czwartek miesiąca, w godzinach 9:00-10:30 (grupa I) i 10:30-12:00 (grupa II).
  3. Miejscem spotkań grup wsparcia jest siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu przy pl. św. Józefa 5.
  4. Spotkania grup wsparcia odbywają się w obecności i przy wparciu pracownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu wyznaczonego do tego zadania przez Dyrektora jednostki.
  5. Grupy wsparcia dla sprawujących rodzinną pieczę zastępczą są jedną z form wsparcia, a udział w spotkaniach ma charakter dobrowolny.
  6. Informacje o terminach spotkań grup wsparcia lub ich odwołaniu są umieszczane na stronie internetowej www.pcpr.kalisz.pl w zakładce piecza zastępcza oraz wywieszane na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

p.o. Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu

Dariusz Paszyn

 

Informacja wytworzona przez:
Joanna Lucow , w dniu:  28‑10‑2021 14:30:17
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  28‑10‑2021 14:30:17
Data ostatniej aktualizacji:
28‑10‑2021 14:33:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive