Zarządzenie Wewnętrzne Nr 10/2021


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 10/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 18.05.2021 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 24 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu wewnętrznym nr 7/2018 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, § 2 otrzymuje brzmienie:

  1. „Na podstawie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych wyznacza się Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym zostaje Ewelina Kurzobrocka-Pipia.
  2. Na podstawie kwalifikacji zawodowych oraz wiedzy fachowej w zakresie bezpieczeństwa informacji i informatyki wyznacza się Administratora Systemów Informatycznych (ASI), którym zostaje Piotr Korzekwa.
  3. Zadania na stanowiskach wymienionych w ust. 1 i 2 określa się w stosownych umowach zawieranych z wyznaczonymi osobami”.

 § 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Kaliszu
Michał Wojciechowski

Informacja wytworzona przez:
Michał Wojciechowski , w dniu:  18‑05‑2021 09:56:31
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  18‑05‑2021 09:56:31
Data ostatniej aktualizacji:
19‑05‑2021 10:00:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive