Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2023


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 1/2023

Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 17 stycznia 2023r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie krajowych podroży służbowych pracowników PCPR Kalisz.

 

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167 ze zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników PCPR Kalisz, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 45 zł za dobę podróży”.

2) w § 6 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Jeżeli podróż służbowa odbywa się prywatnym samochodem, zwrot kosztów przejazdu następuje według stawki za 1 kilometr przebiegu przejazdu:

1) o pojemności skokowej silnika do 900 cm³ - 0,89 zł,

2) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm³ - 1,15 zł,

3) dla motocykla – 0,69 zł,

4) dla motoroweru – 0,42 zł”.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  26‑01‑2023 11:39:38
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  26‑01‑2023 11:39:38
Data ostatniej aktualizacji:
26‑01‑2023 11:54:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive