Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2023


Zarządzenie Wewnętrzne Nr 3/2023
Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia  01 marca 2023 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie krajowych podroży służbowych pracowników PCPR Kalisz.

 

Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podroży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167 z późn. zm.), w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Zarządzeniu Wewnętrznym Nr 19/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników PCPR Kalisz, wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 10 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Rozliczenia kosztów podróży dokonuje pracownik w ciągu trzech miesięcy od dnia zakończenia podróży. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym należy dokonać rozliczenia do dwudziestego dziewiątego dnia miesiąca."

  1. § 11 otrzymuje następujące brzmienie:

"Stwierdzenie wykonania polecenia wyjazdu służbowego potwierdza osoba delegowana, wstępną kontrolę oraz sprawdzenie formalno – rachunkowe przeprowadza główny księgowy, a zatwierdza do wypłaty dyrektor lub osoba upoważniona przez dyrektora, natomiast delegację dla dyrektora zatwierdza do wypłaty zastępca dyrektora lub główny księgowy."

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się głównej księgowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  01‑03‑2023 16:14:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  01‑03‑2023 16:14:51
Data ostatniej aktualizacji:
12‑04‑2023 16:20:22
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie