Odpłatność rodziców biologicznych za pobyt dziecka w pieczy zastępczej


Osoba prowadząca: Karolina Muszalska i Ewa Heresztyn

Załatwianie sprawy:

 • Podstawą do rozpatrywania odpłatności jest Uchwała Nr XXXVI/332/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 sierpnia 2021 r., w sprawie szczegółowych warunków odstąpienia, umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.
 • Głównym warunkiem odpłatności jest rozeznanie aktualnej sytuacji materialno-bytowej osób zobowiązanych do ponoszenia opłat.
 • Za ponoszenie opłaty rodzice odpowiadają solidarnie.
 • Opłatę ponoszą również rodzice pozbawieni władzy rodzicielskiej lub którym władza została zawieszona czy ograniczona.
 • Opłatę ustala się w toku postępowania administracyjnego.
 • Opłatę ustala się w drodze decyzji starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem w pieczy zastępczej.

Kryterium dochodowe odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej wynosi:

 1. dla osoby samotnie gospodarującej, dochód nie może przekroczyć 300% kryterium dochodowe, 
 2. dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie może przekroczyć 300% kryterium dochodowe. 

Wymagane dokumenty:

Do wydania decyzji administracyjnej wymagane jest:

 • oświadczenie o sytuacji rodzinnej, dochodowej, majątkowej i zdrowotnej osoby zobowiązanej, ewentualnie na podstawie wywiadu środowiskowego przeprowadzony z osobą zobowiązaną sporządzony przez pracownika socjalnego z ośrodka pomocy społecznej;
 • zaświadczenie potwierdzające uzyskane dochody netto od osoby zobowiązanej oraz od osób współgospodarujących (tj. np.: z tytułu wynagrodzenia za pracę, dochód z gospodarstwa rolnego, zasiłki z GOPS, renta, emerytura, alimenty, świadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy);
 • dokumenty o stanie zdrowia

Wydanie decyzji administracyjnej dla osoby zobowiązanej:

Decyzję wydaje się z urzędu lub na wniosek osoby zobowiązanej na czas określony nie dłużej niż na okres 12 miesięcy. Podstawą wydania decyzji administracyjnej jest sytuacja rodzinna, dochodowa, majątkowa i zdrowotna osoby zobowiązanej oraz jej zasoby i możliwości.

Miejsce załatwienia sprawy:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

62-800 Kalisz
Plac Św. Józefa 5
tel. 062-50-14-293

Podstawa prawna:

 • Uchwała Nr XXXVI/332/2021 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 9 sierpnia 2021 r.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821 ze zm.),
 • Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)
Informacja wytworzona przez:
Ewa Heresztyn , w dniu:  23‑08‑2021 10:35:57
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  23‑08‑2021 10:35:57
Data ostatniej aktualizacji:
23‑08‑2021 10:43:06
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive