Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze


Osoba prowadząca: Magdalena Nowak

Załatwianie sprawy:

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę.
Do placówki dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w tego typu placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki. W placówce są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mając trudności w przystosowaniu sie do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

Wymagane dokumenty:

Do skierowania do placówki powiat kierujący załącza:

  • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
  • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce;
  • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym karty szczepień;
  • dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień;
  • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach;
  • poświadczenie zameldowania.
Powrót dziecka do rodziny:

Powrót dziecka do rodziny następuje w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce lub okresowo, na podstawie wniosku stałego zespołu pracowników placówki o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku.
W przypadku okresowego powrotu dziecka do rodziny, dyrektor placówki zawiera z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka umowę określającą warunki okresowego powrotu dziecka do rodziny, a w szczególności zobowiązanie do realizacji przez dziecko odpowiedniego obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki oraz zobowiązanie dyrektora placówki do współpracy z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka przebywającego okresowo poza placówką w zakresie wykonywanych przez nich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawa prawna:
  • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.292.1790).
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  05‑12‑2012 10:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  05‑12‑2012 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑06‑2013 10:11:25
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie