Całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze


Osoba prowadząca: Magdalena Nowak
 

Załatwianie sprawy:
 

Podstawą skierowania do placówki jest orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce. Przyjmowanie dzieci odbywa się przez całą dobę. Do placówki dziecko kieruje powiat właściwy do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka. Jeżeli powiat nie może skierować dziecka do placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w tego typu placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki. W placówce są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mając trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

 
Wymagane dokumenty:
 • Do skierowania do placówki powiat kierujący załącza:
 • odpis aktu urodzenia dziecka, a w przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica;
 • orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczeniu dziecka w placówce;
 • dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym karty szczepień;
 • dokumenty szkolne, w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień;
 • informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach;
 • szczegółowe informacje o dziecku i jego sytuacji rodzinnej, w tym informacje o rodzeństwie;
 • informacje o sytuacji prawnej, w tym informacje o sytuacji prawnej umożliwiającej przysposobienie;
 • diagnozę psychofizyczną dziecka;
 • plan pracy z rodziną dziecka;
 • poświadczenie zameldowania.

 

 
Powrót dziecka do rodziny:

Powrót dziecka do rodziny następuje w przypadku orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce lub okresowo, na podstawie wniosku stałego zespołu pracowników placówki o zaistnieniu podstaw powrotu dziecka do rodziny i gdy sąd przychyli się do tego wniosku.

 

 

 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz. U. 2011.292.1790).
Informacja wytworzona przez:
Magdalena Nowak , w dniu:  22‑02‑2021 10:12:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  05‑12‑2012 10:12:00
Data ostatniej aktualizacji:
23‑02‑2021 11:15:54
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie