Zarządzenie Wewnętrzne Nr 2/2024


ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 2/2024

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

z dnia 18 stycznia 2024 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Na podstawie art. 3 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 998 z późn. zm.) w porozumieniu z Komisją Socjalną zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 7/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z dnia 15 czerwca 2023 r. stanowiącego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu wprowadza się następujące zmiany:

 1. § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przyznanie świadczeń z Funduszu zależy od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej. Wysokość świadczeń, o których mowa w § 5 pkt 1 i 2 może być zróżnicowana dla poszczególnych grup osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych i zależna od dochodu ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w § 7.”

 1. § 10 otrzymuje brzmienie:

㤠10.

1. Bony/karty podarunkowe mogą być przyznawane przez pracodawcę w uzgodnieniu z Komisją Socjalną po analizie stanu środków Funduszu i złożeniu wniosków przez osoby uprawnione.

2. Wartość bonów/kart, o których mowa w ust. 1, jest zróżnicowana i zależna od dochodu ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w § 7 oraz dostosowana do możliwości finansowych Funduszu.”

 1. § 11 otrzymuje brzmienie:

㤠11.

 1. W celu skorzystania ze świadczeń w ramach Funduszu i ustalenia ich wysokości osoba uprawniona podaje dane osobowe i składa oświadczenie pracodawcy/administratorowi danych, w tym o sytuacji zdrowotnej. Dane osobowe osób uprawnionych są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z udzieleniem wsparcia z Funduszu.
 2. Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz.
 3. Pracodawca może żądać udokumentowania danych osobowych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia. Potwierdzenie może odbywać się w szczególności na podstawie oświadczeń i zaświadczeń o sytuacji życiowej (w tym zdrowotnej), rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej.
 4. Osoby dopuszczone do przetwarzania danych osobowych pozyskanych celem realizacji postanowień ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz niniejszego Regulaminu, otrzymują upoważnienie od pracodawcy do przetwarzania pozyskanych danych osobowych.
 5. Osoby, o których mowa w ust. 4, są obowiązane do zachowania pozyskanych danych osobowych w tajemnicy.
 6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w szczególności art. 8 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 7. Osobie, która podała dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści danych, a także prawo do ich poprawiania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Dane osobowe mogą być przekazane lub udostępnione podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa.”
 1. Załącznik Nr 3 do Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

 

Załącznik
do Zarządzenia  Wewnętrznego
Nr 2/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Kaliszu
z dnia 18 stycznia 2024 r.

 

Załącznik nr 3
do Regulaminu Zakładowego
Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

Tabela

 

określająca wysokość świadczenia, o którym mowa w § 5 pkt 1 Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Wysokość świadczenia uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej gospodarstwa domowego wnioskodawcy oraz progów dochodowych:

 1. Wysokość dofinansowania do „wczasów pod gruszą”:

Dochód + przysporzenia* na 1 członka gospodarstwa domowego wykazany w oświadczeniu

Kwota dofinansowania

0 - 3000 zł

1600,00 zł

3001 zł - 5000 zł

1550,00 zł

5001 zł - więcej

1500,00 zł

 

* Przysporzenie – korzyści majątkowe uzyskane od innego podmiotu w szczególności wymienione w §7 ust. 2 Regulaminu

Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  18‑01‑2024 12:32:16
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  18‑01‑2024 12:32:16
Data ostatniej aktualizacji:
06‑02‑2024 12:55:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive