Nabór Partnera w celu realizacji w latach 2015 - 2018 projektu w ramach poddziałania 7.1.1 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 /Dz. U. z 2014 r. poz. 1146 z późn. zm./, ogłasza otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu w ramach poddziałania 7.1.1. Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 zwanego dalej Projektem.

 

Oferta skierowana jest do podmiotów  określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie / t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./.

 

Projekt, którego Liderem zostanie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, będzie przygotowany wspólnie z wyłonionym partnerem zgodnie z wytycznymi określonymi w zapisach aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Wartość projektu będzie mieściła się w kwocie przyznanej powiatowi  kaliskiemu  na realizację projektu w ramach ustalonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu (WUP) alokacji środków.

 

Cel projektu będzie tożsamy z celami szczegółowymi poddziałania 7.1.1 określonymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Podmiot wyłoniony w ramach niniejszego naboru wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, wspólnie opracują wstępną koncepcję projektu oraz, po ogłoszeniu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wezwania do złożenia wniosku, przygotują szczegółowe zapisy Wniosku o dofinansowanie projektu.

 

Lider projektu odpowiadać będzie za: (1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu, (2) zarządzanie administracyjne projektem, (3) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Partnerem.

 

Partner odpowiadać będzie za  1) realizację zadań merytorycznych określonych wspólnie we wstępnej koncepcji projektu oraz uszczegółowionych w zapisach wniosku o dofinansowanie projektu oraz (2) zarządzanie strategiczne projektem – wspólnie z Liderem.

 

I. W ramach projektu przewiduje się następujący zakres merytoryczny działań powierzonych do realizacji wyłonionemu partnerowi:

 

Reintegracja społeczna i zawodowa uczestników projektu poprzez samodzielne świadczenie lub koordynację świadczenia przez podmioty trzecie instrumentów aktywnej integracji.

 

 • Uczestnicy projektu:
  • osoby z niepełnosprawnością oraz ich bezpośrednie otoczenie,
  • usamodzielniani wychowankowie zastępczych form opieki,
  • rodzice zastępczy
  • inne osoby fizyczne zagrożone wykluczeniem społecznym i uprawnione do uczestnictwa w projekcie zgodnie z dokumentacją regulującą nabór wniosków o dofinansowanie.

 

 • Cel zadania: wzrost poziomu włączenia społecznego uczestników projektu poprzez świadczenie na ich rzecz usług aktywnej integracji, w tym instrumentów aktywizacji zawodowej, edukacyjnej, społecznej i  zdrowotnej zgodnie z wytycznymi zawartymi w aktualnej wersji Szczegółowego opisu osi priorytetowych Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 • Rezultaty: Efektywność realizowanych działań mierzona będzie osiągnięciem wskaźników efektywności społeczno-zatrudnieniowej określonych w ostatecznej wersji Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 oraz w zapisach zawartych w wezwaniu do złożenia wniosku.
 • Zakres realizacji działania: szczegółowy zakres zadań powierzonych do realizacji partnerowi zostanie określony wspólnie przez partnerów podczas prac na przygotowaniem wniosku o dofinansowanie Projektu z uwzględnieniem koncepcji działań przedstawionej przez partnera w Ofercie współpracy, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 

II. Forma prawna partnera:

 • Podmioty określone w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./.

 

III. Wymagania.

O udział w naborze mogą ubiegać się kandydaci na partnera o formie prawnej określonej w pkt II, którzy spełniają łącznie następujące wymagania:

 

 1. Deklarujące gotowość do wniesienia wkładu własnego oraz prefinansowania prowadzonych w ramach Projektu  działań w wysokości proporcjonalnej do ujętej w budżecie projektu wysokości zaangażowania finansowego partnera.

Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Deklarujące gotowość do współpracy z Liderem przy opracowaniu koncepcji Projektu.

Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Nie podlegające wykluczeniu na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.).

Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Wyrażające zgodę na upublicznienie propozycji współpracy partnerskiej przedstawionej w treści złożonej oferty.

Ocena: na podstawie deklaracji stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Posiadające aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych oraz wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia prowadzonych przez właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności wojewódzki urząd pracy.

Ocena: na podstawie oświadczenia stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Prowadzące działalność statutową zgodną z zakresem Projektu

Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 6 złożonej oferty współpracy.

 1. Posiadają doświadczenie w realizacji podobnych do przedmiotowego Projektu działaniach, przez co należy rozumieć, że w działaniach takich uczestniczyło w okresie ostatnich 3 lat minimum 40 osób.

Ocena: na podstawie informacji zawartej w pkt 7 i 8 złożonej oferty współpracy

 

IV. Przy wyborze partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 1. Doświadczenie w realizacji projektów podobnych do przedmiotowego projektu
 2. Atrakcyjność przedstawionej koncepcji działań.

 

Szczegółowy opis powyższych kryteriów znajduje się w załączniku nr 4 do niniejszego ogłoszenia.

 

V. Liczba partnerów:

Nie więcej niż 1 partner będący pomiotem zewnętrznym wybranym w ramach niniejszego naboru. Partnerstwo, za zgodą Lidera i wyłonionego partnera,  może zostać uzupełnione innymi podmiotami publicznymi, których wybór nie wymaga przeprowadzenia postępowania.

 

VI. Warunki i termin składania dokumentów

 1. Oferta powinna zostać złożona w formie papierowej przygotowanej w oparciu o wzór oferty określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Podmioty składające ofertę zobowiązane są do dostarczenia wraz z ofertą współpracy kopii następujących dokumentów:
  1. aktualny odpis z rejestru KRS,
  2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok budżetowy albo miniony okres w przypadku krótszej działalności (art. 45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /t. j. Dz. U. z  2013r., poz. 330 z późn. zm.),
  3.   aktualny statut organizacji lub dokument równoważny.
  4. inne dokumenty mogące mieć znaczenie przy ocenie oferty,
  5. wykaz i cv kluczowych ekspertów – min 2 osoby, oraz wykaz i cv kadry zarządzającej – min 1 osoba, których udział jest planowany w realizacji niniejszego Projektu. Do każdego cv należy dołączyć pisemne oświadczenie wskazanej osoby, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w CV (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm./ oraz zobowiązanie do współpracy przy realizacji niniejszego Projektu, jeżeli dany podmiot zostanie wybrany do realizacji Projektu. 

 

 1. Podmioty wskazane w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm./, wypełniają ofertę współpracy wraz z załącznikami (wzór oferty stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia) i składają dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „PARTNERSTWO – PROJEKT WRPO 2014-2020” w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Plac Św. Józefa 5

   62-800 Kalisz,

 w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia o naborze na stronie    internetowej:  http://www.pcpr.kalisz.pl/ (decyduje data wpływu oferty do sekretariatu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu).

Złożenie przez podmioty uprawnione dokumentów niekompletnych lub na niewłaściwym formularzu, dostarczenie po terminie lub przesłanie drogą elektroniczną skutkować będzie odrzuceniem oferty
z przyczyn formalnych i brakiem dalszego rozpatrywania.

 

VI. Wyniki konkursu

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 2. Wybór organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, nie jest jednoznaczny
  z zawarciem umowy Partnerskiej na realizację Projektu.
 3. Informacje o wynikach naboru zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu http://www.pcpr.kalisz.pl/ .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, 62-800 Kalisz , Plac Św. Józefa 5, tel. (062) 501-42-92, pcpr.kalisz@gmail.com.

Plik pdf Załącznik Nr 1
08‑10‑2015 12:14:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
337KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 2
08‑10‑2015 12:15:31
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
109KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 3
08‑10‑2015 12:17:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
146KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Załącznik Nr 4
08‑10‑2015 12:17:59
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
335KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/zip
Rozmiar:
62KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dorota Augustowska , w dniu:  08‑10‑2015 12:01:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  08‑10‑2015 12:01:59
Data ostatniej aktualizacji:
08‑10‑2015 12:20:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie