Ogłaszenie o naborze na wolne urzędnicze stanowisko Inspektora w dziale pieczy zastępczej


Kalisz, dnia 15.01.2021r.

PCPR-I.1110.1.2021

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko Inspektora w dziale pieczy zastępczej
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

 1. Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe, na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub

 • Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dzieckiem i rodziną bądź co najmniej roczne doświadczenie jako rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka;

 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: pomocy społecznej, wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu powiatowego oraz przepisów wykonawczych,

 • Obywatelstwo polskie,

 • O stanowisko mogą również ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
- osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,

 • kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona,

 • kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, gdy został ten obowiązek na niego nałożony,
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kandydat nie był skazany za przestępstwo na tle seksualnym w rozumieniu ustawy z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
 • kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 • kandydat posiada nieposzlakowaną opinię.

2. Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie zawodowe na stanowisku urzędniczym,

 • Kwalifikacje z zakresu zarządzania projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej,

 • Znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej,

 • Znajomość przepisów z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, znajomość ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, finansów publicznych, prawa pracy, zamówień publicznych,

 • Umiejętność prowadzenia samochodu (prawo jazdy kategorii B),

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

 • Predyspozycje osobowościowe:

- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

- samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

- komunikatywność i kreatywność,

- umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

- zdolności negocjacyjne,

- odporność na stres,

- wysoka kultura osobista.

3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • wspieranie rodzin zastępczych, współpraca z rodzinami naturalnymi dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinnej pieczy zastępczej;

 • kierowanie dzieci do odpowiedniego typu placówek opiekuńczo – wychowawczych;

 • organizowanie opieki i wychowania w formie zastępczej opieki rodzinnej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej lub niedostosowanemu społecznie;

 • opieka nad dziećmi w rodzinach zastępczych;

 • współpraca z rodzinami pełniącymi funkcję rodzin zastępczych oraz ze szkołą, do której uczęszcza dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej;

 • współpraca z placówkami opiekuńczo- wychowawczymi;

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych w sprawie odpłatności rodziców biologicznych za pobyt ich dzieci w rodzinie zastępczej i dochodzenie tych należności;

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy pieniężnej rodzinom zastępczym, na częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci;

 • przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących udzielania pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki osobom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze, schroniska, domy pomocy społecznej i rodziny zastępcze;

 • naliczanie i realizacja świadczeń, dodatków i innych dofinansowań z pieczy zastępczej;

 • sporządzanie list wypłat świadczeń dla rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków;

 • przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej zawieranych porozumień z innymi powiatami;

 • prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczeniami z poszczególnymi gminami w zakresie naliczania odpłatności z pieczy zastępczej;

 • prowadzenie rejestru rodzin zastępczych i kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i ich przekazywanie wykazu rodzin zastępczych niezawodowych i zawodowych do sądu;

 • kompletowanie i prowadzenie dokumentacji z zakresu pieczy zastępczej i pomocy społecznej;

 • opracowywanie analiz, sprawozdań i informacji dla potrzeb organów administracji rządowej, samorządowej i kierownika;

 • prowadzenie poradnictwa, dla rodzin zastępczych, pomoc w zakresie kierowania rodzin do poradni specjalistycznych;

 • zgłaszanie do ośrodków adopcyjnych informacji o dzieciach gotowych do przysposobienia;

 • sporządzanie okresowej oceny sytuacji dzieci w rodzinie zastępczej i oceny rodziny zastępczej

 • pomoc w integracji ze środowiskiem młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze;

 • sporządzanie informacji (opinii) o sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej dla potrzeb sądów rodzinnych;

 • opracowywanie sprawozdań z działalności na zajmowanym stanowisku;

 • podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb;

 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, ośrodkami pomocy społecznej, sądami rodzinnymi i ich organami pomocniczymi, instytucjami oświatowymi, podmiotami leczniczymi a także kościołami i związkami wyznaniowymi oraz organizacjami społecznymi;

 • realizacja innych zadań wynikających z bieżącej działalności Centrum.

 • udzielanie pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej;

 • przygotowanie, we współpracy z asystentem rodziny i odpowiednio rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka, planu pomocy dziecku skoordynowanego z planem pracy z rodziną;

 • pomoc rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka w nawiązaniu wzajemnego kontaktu;

 • zapewnianie rodzinom zastępczym oraz prowadzącym rodzinne domy dziecka dostępu do specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej;

 • udzielanie wsparcia pełnoletnim wychowankom rodzinnych form pieczy zastępczej;

 • przedstawianie corocznego sprawozdania z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej;

 • systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształcenie;

 • sporządzanie, na potrzeby sądu, opinii w przedmiocie możliwości powrotu dziecka do rodziny biologicznej;

 • sporządzanie opinii dla rodziny zastępczej niezawodowej ubiegającej się o przyjęcie dziecka do rodziny zastępczej;

 • wydawanie opinii w sprawie przeniesienia dziecka do innej placówki lub rodziny zastępczej;

 • konsultacje oceny sytuacji dziecka i oceny rodziny zastępczej;

 • pomoc przy tworzeniu indywidualnego programu usamodzielnienia.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • Stanowisko urzędnicze,

 • Praca w siedzibie pracodawcy na parterze,

 • Praca wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy siedzibą pracodawcy a siedzibami
  innych instytucji,

 • Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami.

 • stanowisko pracy jest związane z pracą przy komputerze,

 • przewidywany termin zatrudnienia: luty 2021 rok

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV),

 • List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 t.j.), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),

 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia) ,

 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie kandydata, że nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu zawieszona ani ograniczona,

 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,

 • Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie nieposzlakowanej opinii,

7. Termin składania ofert: do 14.02.2021 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

8. Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5,
62-800 Kalisz, pokój nr 23 – sekretariat.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór – inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu”. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.pcpr.powiat.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV), należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.”

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z siedzibą przy pl. Świętego Józefa 5 w Kaliszu.

 • Inspektor ochrony danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod nr tel. 62 50 14 207.

 • Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia niniejszego naboru.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Dz. U. Poz. 1320 z 2020r oraz art. 6 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1, z późn. zm.).

 • Odbiorcy danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę lub porozumienie na korzystanie z udostępnianych przez nie systemów informatycznych.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie do celów archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w jednostce – 5 lat.

 • Państwa prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych;

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych;

c) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Prawo dostępu do danych, sprostowania i uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do archiwum zakładowego, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze.

 

Zastępca dyrektora
Dariusz Paszyn
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Dariusz Paszyn , w dniu:  14‑01‑2021 14:20:49
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Chudziak
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  14‑01‑2021 14:20:49
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2021 12:57:37
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie