Nabór na wolne urzędnicze stanowisko inspektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz


Kalisz, dnia 01.12.2022 r.

PCPR-I.1110.8.2022

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

 

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko inspektora
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie oraz co najmniej trzyletni staż pracy lub wykształcenie wyższe i co najmniej roczny staż pracy,
 • Znajomość przepisów prawa w zakresie: pomocy społecznej, wpieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu powiatowego, zamówień publicznych, działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, postepowania egzekucyjnego w administracji  oraz przepisów wykonawczych,
 • Obywatelstwo polskie,
 • O stanowisko mogą również ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

- osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
o służbie cywilnej,

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Predyspozycje osobowościowe:

- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

- samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

- komunikatywność i kreatywność,

- umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

- zdolności negocjacyjne,

- odporność na stres,

- wysoka kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Przygotowywanie porozumień z innymi powiatami w zakresie finansowania pobytu dzieci w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 • Przygotowywanie uchwał Zarządu Powiatu Kaliskiego związanych z realizacją zadań z zakresu umieszczania dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie pomocy pieniężnej dla rodzin zastępczych na utrzymanie lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego,
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących odpłatności za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej, instytucjonalnej pieczy zastępczej dla rodziców biologicznych dziecka,
 • Działania w celu uzyskania alimentów od rodziców biologicznych za pobyt dziecka w rodzinnej pieczy zastępczej i instytucjonalnej pieczy zastępczej,
 • Nadzór nad należnościami od rodziców biologicznych,
 • Obsługa aplikacji eTW,
 • Wystawianie tytułów wykonawczych i przesyłanie ich do Urzędu Skarbowego,
 • Prowadzenie rejestrów: do spraw egzekucyjnych, pełnomocnictw procesowych oraz tytułów wykonawczych,
 • Zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczej (BIG-ów) z tytułu zobowiązań opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
 • Współpraca z organizacjami pozarządowymi - przygotowywanie otwartego konkursu ofert na prowadzenie Placówki opiekuńczo-wychowawczej w Ostrowie Kaliskim oraz realizacja umowy w ramach zadania publicznego,
 • Sporządzanie sprawozdania rocznego dotyczącego współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • Obsługa korespondencji wychodzącej i przychodzącej,
 • Obsługa sprawozdań w CAS,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora PCPR.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • Stanowisko urzędnicze,
 • Praca w siedzibie pracodawcy na parterze,
 • Praca wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy siedzibą pracodawcy a siedzibami innych instytucji oraz miejscem zamieszkania klientów,
 • Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 1. Termin składania ofert: do 12 grudnia 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 1. Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, pokój nr 23 – sekretariat.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór – inspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu”. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.pcpr.powiat.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV), należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z siedzibą przy pl. Świętego Józefa 5 w Kaliszu.

 • Inspektor ochrony danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod nr tel. 62 50 14 207.

 • Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia niniejszego naboru.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. Imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz – jeśli to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

 • Odbiorcy danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie do celów archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w jednostce – 5 lat.

 • Państwa prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych;

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych;

c) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

h) prawo dostępu do danych, sprostowania i uzupełnienia oraz ograniczenia przetwarzania podlegają ograniczeniu po przekazaniu akt zawierających dane osobowe do składnicy akt, na mocy art. 22b ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze.

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

Natalia Bukowiecka

                                                                                 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
528KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  01‑12‑2022 07:49:19
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
15‑12‑2022 14:48:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive