Nabór na wolne urzędnicze stanowisko podinspektora


Kalisz, dnia 28.07.2022 r.

PCPR-I.1110.5.2022

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko podinspektora
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz

 

 1. Wymagania niezbędne:
 • Wykształcenie średnie oraz co najmniej dwuletni staż pracy lub wykształcenie wyższe, znajomość przepisów prawa w zakresie: pomocy społecznej, pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, kodeksu postępowania administracyjnego, samorządu powiatowego, zamówień publicznych, cudzoziemców  oraz przepisów wykonawczych,
 • Obywatelstwo polskie,
 • O stanowisko mogą również ubiegać się:

- obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,

- osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach
o służbie cywilnej,

 • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • Znajomość zagadnień z zakresu pomocy społecznej,
 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • Predyspozycje osobowościowe:

- umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

- samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

- komunikatywność i kreatywność,

- umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,

- zdolności negocjacyjne,

- odporność na stres,

- wysoka kultura osobista,

- znajomość języków obcych.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 • Obsługa sekretariatu:

- przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji na zewnątrz i wewnątrz jednostki,

- obsługa poczty elektronicznej jednostki (w tym Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej),

- weryfikacja i kontrola poprawności danych publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej jednostki,

- przesyłanie zwrotne pism i dokumentów do instytucji zgodnie z ich kompetencją,

- przepisywanie pism,

- obsługa urządzeń biurowych oraz nadzór nad ich eksploatacją,

- wystawianie poleceń wyjazdów służbowych dla pracowników oraz prowadzenie ich ewidencji,

- udzielanie informacji zainteresowanym o prawach i uprawnieniach w zakresie usług świadczonych przez jednostkę oraz weryfikacja składanych dokumentów,

 • Obsługa składnicy akt, porządkowanie i archiwizowanie dokumentacji,
 • Koordynowanie poradnictwa prawnego świadczonego dla mieszkańców powiatu kaliskiego,
 • Prowadzenie spraw związanych z zamówieniami publicznymi, m.in.:

- prowadzenie zaopatrzenia w materiały biurowe, papiernicze, eksploatacyjne, środki czystości, sprzęt biurowy oraz materiały do bieżących napraw i konserwacji na podstawie zapotrzebowania pracowników w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania PCPR,

- walidacja faktur i rachunków,

 • Prowadzenie rejestrów w jednostce,
 • Pomoc w opracowywaniu rocznego sprawozdania z działalności jednostki,
 • Pomoc w sporządzaniu i przekazywanie sprawozdań w Centralnej Aplikacji Statystycznej,
 • Pomoc w tworzeniu i realizacji projektów i programów związanych z działalnością jednostki,
 • Prowadzenie dokumentów i akt stanowiska zgodnie z obowiązującymi ustawami, rozporządzeniami oraz regulacjami wewnętrznymi jednostki,
 • Udział w szkoleniach i różnych formach dokształcania mających na celu doskonalenie działalności służbowej,
 • Organizacja imprez i spotkań służbowych związanych z działalnością jednostki,
 • Zastępowanie stanowiska ds. kadrowych,
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora PCPR.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
 • Stanowisko urzędnicze,
 • Praca w siedzibie pracodawcy na parterze,
 • Praca wiąże się z przemieszczaniem pomiędzy siedzibą pracodawcy a  siedzibami innych instytucji,
 • Praca wymagająca predyspozycji umożliwiających bezproblemowy kontakt i porozumiewanie się z innymi osobami, w tym z obcokrajowcami.
 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W Urzędzie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił powyżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • Życiorys (CV),
 • List motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510), tj. imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenia),
 • Kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy (kserokopia świadectwa pracy lub zaświadczenia),
 • Oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Oświadczenie lub inny dokument potwierdzający posiadanie nieposzlakowanej opinii.
 1. Termin składania ofert: do 8 sierpnia 2022 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku ofert wysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

 1. Miejsce składania ofert: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, pl. św. Józefa 5, 62-800 Kalisz, pokój nr 23 – sekretariat.

Ofertę z wymaganymi dokumentami aplikacyjnymi należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór – podinspektor w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu”. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.pcpr.powiat.kalisz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys (CV), należy opatrzyć klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu, na które aplikuję (zgoda dotyczy danych wykraczających poza zakres określony w art. 22¹ §1 Kodeksu pracy). Dane osobowe podaję dobrowolnie. Zapoznałam/em się z zamieszczoną w ogłoszeniu Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych.”

Wymagane dokumenty aplikacyjne i oświadczenia należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 • Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu z siedzibą przy pl. Świętego Józefa 5 w Kaliszu.

 • Inspektor ochrony danych

Administrator powołał inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem jest możliwy pod nr tel. 62 50 14 207.

 • Cele przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będę w celu przeprowadzenia niniejszego naboru.

 • Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą do przetwarzania Państwa danych jest  wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych. W związku z tym pracodawca może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, tj. Imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz – jeśli to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku – wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych innych niż wskazane powyżej, przekazanych z inicjatywy ubiegającej się o zatrudnienie, jest zgoda tej osoby na przetwarzanie danych.

 • Odbiorcy danych

Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

 • Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru, a następnie do celów archiwalnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt obowiązujący w jednostce – 5 lat.

 • Państwa prawa:

a) prawo dostępu do treści swoich danych;

b) prawo do sprostowania i uzupełnienia danych;

c) w przypadku przetwarzania na podstawie zgody – prawo do jej cofnięcia;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) w szczególnych przypadkach prawo do usunięcia danych;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych   Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia: 606 950 000), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w naborze.

 

p.o. Dyrektora

Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie

w Kaliszu

Paszyn Dariusz

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
154KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Chudziak , w dniu:  28‑07‑2022 12:08:33
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Piotr Korzekwa
email: pcpr@powiat.kalisz.pl tel.:62 5014292 fax: 62 7664564
, w dniu:  28‑07‑2022 12:08:33
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2022 10:03:16
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie